002

001

svidetelstvo fsoo

statut fsoo 1

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ФЕДЕРАЦІЯ САМБО ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ» (надалі – «Організація») є добровільною неприбутковою громадською організацією фізкультурно-спортивної спрямованості, створеною на засадах індивідуального і колективного членства, на основі єдності інтересів, для спільної реалізації громадянами своїх прав і свобод.

1.2. Організація здійснює свою діяльність на демократичних засадах у відповідності до Конституції України, Законів України «Про об’єднання громадян» та «Про фізичну культуру і спорт», іншого чинного законодавства України та цього Статуту.

1.3. Організація створюється на невизначений термін на основі єдності інтересів її засновників, має місцевий статус та поширює свою діяльність на територію міста Одеси і Одеської області.

1.4. Назва Організації.

Повна назва:

українською мовою – ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ФЕДЕРАЦІЯ САМБО ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ»;

російською мовою – ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ФЕДЕРАЦИЯ САМБО ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ».

Скорочена назва:                                      

українською мовою – ГО «ФЕДЕРАЦІЯ САМБО ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ» або ГО «ФСОО»;

російською мовою – ОО «ФЕДЕРАЦИЯ САМБО ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ» або ОО «ФСОО».

1.5. Офіційною мовою Організації є українська мова. Робочими мовами можуть бути російська та англійська мови. Офіційні документи Організації друкуються українською мовою.

1.6. Юридична адреса Організації: 65058, проспект Шевченка 31, місто Одеса, Україна.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС

2.1. Організація набуває права юридичної особи з моменту її державної реєстрації у порядку, встановленому законодавством України.

2.2. Організація виступає учасником цивільно-правових відносин, набуває майнових і немайнових прав, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку, штампи, бланки зі своїм найменуванням, емблему, символіку,дипломи, грамоти, свідоцтва, медалі, та іншу атрибутику, а також типове посвідчення члена Організації,зразки яких затверджується Радою та реєструється у встановленому чинним законодавством порядку.

2.3. Організація для виконання своїх статутних завдань може укладати угоди, взаємодіяти з державними установами, підприємствами та організаціями будь якої форми власності, встановлювати і розвивати ділові контакти із спортивними асоціаціями, федераціями, спілками, об’єднаннями, тощо, бути позивачем і відповідачем у суді, господарському і третейському судах.

2.4. Організація володіє, користується і розпоряджається своїм майном та коштами, здійснює права власника відповідно до цілей своєї діяльності та призначенням майна.

2.5. Організація відповідає за своїми зобов’язаннями всім належним їй майном та коштами. Організація не несе відповідальності по зобов'язаннях держави, так як і держава не несе відповідальності по зобов'язаннях Організації.Організація не несе відповідальності по зобов'язаннях членів Організації.

2.6. Утримання Організації здійснюється за рахунок вступних, річних та цільових внесків членів Організації. Кошти Організації не розподіляються між її членами, а спрямовуються на забезпечення статутної діяльності Організації та на утримання штатного апарату Організації.

2.7. Організація веде оперативний, бухгалтерський, статистичний облік і звітність у порядку, встановленому діючим законодавством.

2.8. Держава забезпечує додержання прав і законних інтересів Організації згідно з чинним законодавством. Втручання державних органів та службових осіб у діяльність Організації, так само,як і втручання Організації у діяльність державних органів, службових осіб у діяльність інших об'єднань громадян, не допускається, крім випадків, передбачених законодавством.

2.9. Організація є вільною у виборі напрямків своєї діяльності. Обмеження діяльності Організація може встановлюватись виключно Конституцією та законами України.

3. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1. Основна мета діяльності Організації є задоволення та захист законних прав і інтересів своїх членів, сприяння розвитку та популяризації боротьби самбо у місті Одесі і Одеській області.

3.2. Основними завданнями Організації є:

- забезпечення досягнення головної мети діяльності Організації без дискримінації за політичними міркуваннями, ознаками расової приналежності, етнічного або національного походження, за віком, статтю, віросповіданням, мовними та будь-якими іншими ознаками, у тому числі і для людей з обмеженими фізичними можливостями;

- сприяння розвитку і пропаганді фізичної культури і спорту як ефективного оздоровлення, виховання, подолання наркоманії, алкоголізму і куріння серед підлітків і молоді;

- сприяння розвитку спорту, пропагування здорового способу життя, запровадженню фізичної культури і спорту під час навчання, роботи, побуту і

відпочинку;

- сприяння в створенні умов для участі населення, в спортивних і культурно-масових заходах, змаганнях, тренуваннях;

- сприяння практичному здійсненню місцевих, регіональних та міжнародних програм, що спрямовані на поліпшення розвитку спорту, культурного та соціально-економічного захисту громадян;

- здійснення організаційної та методичної допомоги фізкультурно-спортивним організаціям в роботі по залученню населення до занять фізичною культурою та спортом;

- сприяння підготовці та підвищенню рівня кваліфікації спортсменів, суддів, тренерів, членів Організації;

- підтримка та захист законних інтересів спортсменів, тренерів, спеціалістів, членів Організації у їх взаємовідносинах з органами державної влади, громадськими та спортивними організаціями, іншими юридичними особами або їх керівними органами, фізичними особами, а також врегулювання спорів між ними;

- сприяння налагодженню і розвитку співробітництва, плідної взаємодії, взаєморозуміння між членами Організації;

- інформування громадськості про діяльність Організації та розвиток самбо в Одеській області;

- відстоювання цілісності і незалежність самбо як виду спорту.

3.3. Напрямками діяльності Організації є:

- розробка та забезпечення реалізації довгострокових програм підготовки спортсменів міжнародного рівня, сприяння їх участі у чемпіонатах, першостях, розіграшах кубків та інших змаганнях усіх рівнів;

- удосконалення принципів критеріїв відбору спортсменів до складу збірних команд з самбо;

- формування делегацій, які виїздять за межі регіону та України для участі у змаганнях, чемпіонатах та інших спортивно-масових заходах від імені Організації;

- представлення інтересів своїх членів;

- сприяння діяльності членів Організації, спрямованих на виконання її статутних завдань;

- участь в організації і проведенні змагань, організація конференцій, семінарів та інших заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації суддів, спортсменів, тренерів, членів Організації;

- розробка та виготовлення офіційної нагородної, пам’ятної атрибутики та сувенірної продукції Організації для безприбутково розповсюдження;

- поширення інформації про самбо в Одеській області у засобах масової інформації (друкованих виданнях, телевізійній та радіомережах, мережі Інтернет), видання методичних та інформаційних матеріалів щодо пропагуванню здорового способу життя та розвитку спортудля безприбутково розповсюдження серед населення;

- допомога в організації роботи секції самбо в навчальних закладах всіх рівнів, на підприємствах, в організаціях.

4. ПРАВА ОРГАНІЗАЦІЇ

4.1. Для реалізації статутних завдань та здійснення мети, Організація в порядку, встановленому законодавством, користується наступними правами:

- виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнових і немайнових прав;

- представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних та громадських органах, установах, організаціях;

- з метою виконання статутних завдань та цілей Організації, здійснювати необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом заснування госпрозрахункових підприємств та організацій із статусом юридичної особи, в порядку передбаченому чинним законодавством України;

- відкривати рахунки у національній та іноземній валютах в установах банків;

- придбати у власність та брати в оренду для своєї діяльності будь-яке рухоме і нерухоме майно;

- одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх статутних цілей і завдань;

- вносити пропозиції до органів державної влади і місцевого самоврядування;

- розповсюджувати інформацію i пропагувати свої цілі та ідеї;

- засновувати засоби масової інформації;

- залучати спонсорську допомогу для реалізації основних завдань Організації;

- ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об’єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні;

- поширювати інформацію у засобах масової інформації про свою діяльність;

- організовувати та проводити масові заходи (збори, семінари, конференції, тощо);

- створювати установи і організації;

- обмінюватися інформацією, досвідом та спеціалістами з організаціями зарубіжних країн;

- мати власну символіку, яка підлягає державній реєстрації у порядку, визначеному законодавством України;

- популяризувати свою назву та символіку;

- створювати та реалізувати різноманітні проекти, запроваджувати програми з метою виконання статутних завдань.

5. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНІЗАЦІЇ

5.1. Членство в Організації може бути колективним, індивідуальним та почесним.

5.2. Індивідуальними членами Організації можуть бути громадяни України, а також іноземні громадяни та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах і досягли 14 років та визнають і дотримуються Статуту Організації, сприяють здійсненню її діяльності, сплачують вступні та членські внески.

5.3. Колективними членами Організації можуть бути колективи спортивних шкіл, клуби самбо, колективи підприємств, установ і організацій, які визнають мету, статутні завдання Організації, сплачують вступні та членські, сприяють діяльності Організації.

5.4. За пропозицією Ради Організації може надати статус Почесне членство особі за її видатні заслуги перед українським та світовим самбо або за значний внесоку розвиток та діяльність Організації.

5.5. Почесні члени, які не є членами Ради Організації, можуть брати участь у засіданнях Ради Організації з правом дорадчого голосу.

5.6. Членство в Організації є добровільним. Члени Організації можуть одночасно бути членами інших фізкультурно-спортивних об’єднань чи федерацій.

5.7. Рішення про прийом, вихід і виключення з членів та колективних членів Організації приймається на засіданні Ради Організації простою більшістю голосів присутніх, на підставі письмової заяви.

5.8. Член Організації може в будь-який час вийти з неї за власним бажанням на підставі поданої письмової заяви.

5.9. Внаслідок неодноразового порушення Статуту Організації в тому числі систематичної несплати членських внесків, перешкоджання своїми діями або бездіяльності досягненню цілей Організації, член Організації може бути виключений з членів Організації за рішенням Ради Організації.

5.10. Розмір та порядок сплати вступних і членських внесків членів Організації встановлюються Загальними зборами Організації.

5.11. Вступний внесок сплачується одноразово в сумі, встановленої на момент вступу до Організації.

5.12. У випадку припинення членства в Організації сплачені грошові кошти не повертаються.

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

6.1. Члени Організації мають право:

- приймати участь у спортивних, навчальних та методичних заходах, семінарах та зборах, які організовує і проводить Організація;

- користуватись у встановленому порядку спортивним майном, інвентарем та обладнанням, яке знаходиться в постійному, або в тимчасовому володінні Організації;

- отримувати інформацію про діяльність Організації;

- брати участь в обговоренні діяльності Організації та вносити пропозиції до керівних органів;

- обирати й бути обраними до керівних органів Організації;

- звертатися до Організації за допомогою щодо захисту своїх прав та законних інтересів;

- вільно виходити з членів Організації у встановленому порядку;

- користуватися іншими матеріальними цінностями Організації.

6.2. Члени Організації зобов'язані:

- сприяти досягненню мети та завдань Організації;

- надавати реально можливу допомогу Організації в її діяльності;

- активно брати участь у заходах, які проводить Організація;

- дотримуватись вимог цього Статуту;

- підтримувати своїми діями авторитет Організації, дотримуватись дисципліни і морально-етичних принципів;

- виконувати рішення керівних органів Організації, які прийняті у межах їхньої компетенції;

- виконувати прийняті на себе в установленому порядку зобов’язання по відношенню до Організації;

- дбайливо відноситися до майна Організації, раціонально використовувати матеріали і устаткування;

- своєчасно сплачувати членські внески;

- утримуватися від дій, що можуть завдати шкоди діяльності і авторитету Організації та її членам.

7. СТРУКТУРА ТА ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

7.1. Організація самостійно визначає свою організаційну структуру, керуючись чинним законодавством України та цим Статутом.

7.2. Органами Організації є:

- вищий орган – Загальні збори членів Організації;

- постійно діючий виконавчий орган – Рада Організації на чолі з Президентом;

- постійно діючи робочі органи – Комісії Організації;

- контролюючий орган – Ревізійна комісія.

7.3. Загальні збори Організації

7.3.1. Вищим керівним органом Організації є Загальні збори Організації, які скликаються не рідше одного разу на рік. Позачергові збори скликаються за вимогою Ради, Президента, Ревізійної комісії, не менше 1/3 членів Організації для вирішення термінових і спірних питань, що відносяться до діяльності Організації.

7.3.2. Загальні збори є правочинними за умови участі в них 2/3 членів Організації. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх. Кожен член Організації має один голос. Загальні збори очолює Голова Зборів, який обирається членами Організації на Загальних зборах.

7.3.3. Хід Загальних зборів фіксується протоколом, ведення та оформлення якого забезпечує секретар зборів.

7.3.4. Протокол повинен бути оформлений протягом 2 (двох) днів з моменту закінчення Загальних зборів, а саме – повинен бути прошитий, пронумерований, скріплений печаткою Організації та підписаний Головою і секретарем Загальних зборів.

7.3.5. Рішення про затвердження Статуту, внесення до нього змін та доповнень, про ліквідацію чи реорганізацію організації приймаються не менше як 3/4 голосів від кількості числа присутніх на Загальних зборах.

7.3.6. Загальні збори як керівний найвищий орган Організації має право приймати вирішення по будь-яких питаннях її діяльності відповідно до цього Статуту.

7.3.7. До виняткової компетенції Загальних зборів відноситься:

- визначення основних напрямів діяльності Організації;

- затвердження Статуту, внесення до нього змін та доповнень;

- визначення організаційної структури Організації;

- обрання Президента Організації;

- визначення кількісного складу Ради та Ревізійної комісії, обрання їх членів;

- прийняття рішення про надання статусу Почесного членства;

- заслуховування та затвердження звітів Ради, Президента та Ревізійної комісії про діяльність Організації, оцінка їх роботи;

- прийняття бюджету Організації;

- визначення розміру та порядку сплати вступних і членських внесків;

- реалізація права власності на майно та кошти Організації;

- передача частини повноважень Раді або Президенту;

- припинення виконання вирішень Президента чи Ради при їх невідповідності чинному законодавству, статутним вимогам або прийнятим напрямам діяльності;

- прийняття рішення про реорганізацію або ліквідацію Організації.

7.3.8. Рішення Загальних зборів є обов’язковими для виконання усіма членами Організації і набувають чинності з моменту їх прийняття, якщо у самому рішенні не встановлено інший порядок набрання чинності.

7.4. Рада Організації

7.4.1. У період між Загальними зборами керівництво Організації здійснює Рада, яке обирається строком на 4 (чотири) роки. Вона підпорядкована та підзвітна Загальним зборам.

7.4.2. Раду очолює Президент Організації.

7.4.3. До складу Ради входять:

- Президент;

- Перший Віце-президент;

- Віце-президенти;

- Генеральний секретар;

- Виконавчий директор (призначається у разі необхідностіПрезидентом Організації);

7.4.4. Склад Ради обираються Загальними зборами. Усі члени Ради можуть бути переобраними на наступний строк.

7.4.5. Рада своїм рішенням може тимчасово призупинити повноваження свого члена (крім Президента) у випадку допущення ним неодноразового та/або грубого порушення положень Статуту Організації та/або вимог інших документів Організації. У такому випадку функції члена Ради, повноваження якого призупинені, за рішенням Ради виконує інший його член до прийняття Загальними зборами Організації рішення про відкликання такої особи та обрання нового члена Ради.

7.4.6. Рада має право приймати рішення по будь-яких питаннях, не віднесених до виняткової компетенції Загальних зборів.

7.4.7. До компетенції Ради відноситься:

- забезпечення виконання рішень Загальних зборів;

- управління діяльністю Організації;

- затвердження зразків символіки, атрибутики, печаток та штампів Організації;

- розгляд спорів, що виникають між членами Організації, пов'язаних з внутрішніми відносинами у Організації;

- прийняття рішення про прийом, вихід та виключення з членів Організації;

- реалізація права власності на майно та кошти Організації у межах визначених Загальними зборами;

- прийняття рішення про створення установ, організацій та заснування підприємств;

- підготовка пропозиції до Загальних зборів щодо надання Почесного членства;

- затвердження календаря та регламентів усіх змагань, що проводяться під егідою Організації;

- ухвалення рішень про утворення та ліквідацію комісій Організації;

- призначення та звільнення з посад голів комісій Організації;

- визначення кількісного складу кожної комісії Організації та призначення їх членів.

- контроль за діяльністю комісій Організації;

- скликання чергових та позачергових Загальних зборів;

- формування проекту порядку денного Загальних зборів, визначення терміну їх проведення, повідомлення про них членів Організації;

- вирішує інші питання не віднесені до виключної компетенції Загальних зборів.

7.4.8. Рішення Ради Організації приймаються простою більшістю голосів його членів, присутніх на засіданні. Голосування є відкритим, якщо Рада не визначить інший порядок його проведення.

7.4.9. Рішення Ради Організації набуває чинності одразу після його прийняття, якщо Рада не встановить інший порядок набрання ним чинності, та є обов’язковим для усіх членів, посадових осіб та штатних працівників Організації.

7.4.10. Головуючим на засіданнях Ради Організації є Президент або один із Віце-президентів за його дорученням.

7.4.11. Хід засідань Ради фіксується у протоколі, ведення та оформленняякого забезпечує Генеральний секретар. Після оформлення протокол підписується головуючим та Генеральним секретарем.

7.4.12. Рада Організації збирається в міру необхідності, але не рідше одного разу на три місяця. Засідання скликаються Президентом або одним із Віце-президентів за його дорученням.

7.4.13. Засідання Ради Організації є правомочним, якщо на ньому присутні 2/3 від загальної кількості його членів.

7.4.14. Участь у засіданнях Ради Організації з правом дорадчого голосу мають право брати голови комісій Організації.

7.4.15. Будь-який член Рада Організації може відвідувати засідання комісій Організації як спостерігач.

7.5. Президент Організації

7.5.1. Найвищою посадовою особою Організації є Президент, який обирається Загальними зборами строком на 4 (чотири) роки з можливістю подальшого переобрання на наступний термін. Президент підзвітний виключно Загальним зборам Організації.

7.5.2. Президент Організації:

- забезпечує дотримання прав та інтересів членів Організації, контролює дотримання членами та посадовими особами Організації положень Статуту Організації;

- очолює Організацію, представляє і відстоює її інтереси у відносинах з державними органами, іншими юридичними і фізичними особами, громадськими організаціями;

- виконує без спеціальних повноважень (доручень) представницькі функції від імені Організації, має право підпису фінансових, офіційних та інших документів Організації;

- входить до складу Ради Організації, організовує її роботу, головує на засіданнях Ради, підписує протоколи засідання Ради Організації, його Рішення і Постанови;

- розподіляє обов'язки між Віце-президентами та іншими посадовими особами Організації;

- укладає угоди та вчиняє юридичні дії від імені Організації, видає доручення, відкриває та закриває рахунки в банках та інших фінансово-кредитних установах;

- у межах, затверджених Загальними зборами, здійснює оперативне управління коштами та майном Організації;

- відповідає за збереження документації Організації;

- приймає та звільняє штатних працівників апарату Організації;

- забезпечує дотримання правил санітарного режиму, охорони праці, техніки безпеки та протипожежної охорони;

- виконує інші функції з управління Організацією, якщо вони не віднесені до компетенції інших керівних органів.

7.5.3. Президент, в межах своїх повноважень, може одноосібно видавати письмові (усні) розпорядження, виконання яких є обов’язковим для всіх членів Організації.

7.5.4. У випадках, коли Президент не може виконувати свої обов’язки, його функції виконує Перший Віце-президент, що діє на підставі наказу і доручення, виданого Президентом.

7.5.4. Якщо Президент Організації припиняє виконання своїх обов'язків виконання його функцій до прийняття Загальними зборами рішення про обрання нового Президента покладається на Першого Віце-президента, у випадку неможливості виконання ним обов’язків Президента – на одного із Віце-президентів за рішенням Ради Організації, яка зобов’язана протягом 30 (тридцяти) календарних днів скликати позачергові Загальні збори, на яких буде обрано нового Президента Організації.

7.6. Перший віце-президент та Віце-президенти

7.6.1. Перший віце-президент та Віце-президенти обираються Загальними зборами строком на 4 (чотири) роки з можливістю подальшого переобрання на наступний термін.

7.6.2. Перший Віце-президент і Віце-президенти керують роботою Організації згідно з розподілом обов'язків між ними, затвердженими Наказом Президента Організації, та відповідно до його доручень.

7.6.3. Перший Віце-президент та Віце-президенти підпорядковуються і підзвітні Президенту Організації та Загальним зборам.

7.6.4. Якщо Віце-президент припиняє виконання своїх обов'язків, його функції виконує Перший Віце-президент до прийняття Загальними зборами рішення про обрання нового Віце-президента.

7.7. Генеральний секретар

7.7.1. Генеральний секретар обирається Загальними зборами строком на 4 (чотири) роки з можливістю подальшого переобрання на наступний термін. У своїй діяльності підконтрольний та підзвітний Загальними зборам, а також Президенту Організації.

7.7.2. Генеральний секретар:

- організовує підготовку і проведення Загальних зборів та Ради Організації;

- відповідає за ведення, оформлення та зберігання протоколів Загальних зборів та засідань Ради Організації;

- забезпечує підготовку проектів відповідних внутрішніх положень Організації;

- вносить на розгляд Ради Організації питання, пов’язані з членством у Організації.

- забезпечує зв'язок Організації з національними Федераціями, громадськістю та засобами масової інформації.

7.8. Виконавчий директор

7.8.1. Виконавчий директор призначається на посаду та звільняється з посади Президентом Організації, є підконтрольним і підзвітним йому.

7.8.2. Виконавчий директор забезпечує виконання рішень керівних органів та Президента Організації, безпосередньо організовує ведення та контролює поточну діяльність Організації.

7.8.3. Виконавчий директор:

- у межах повноважень, визначених Президентом Організації, укладає від імені Організації угоди, договори, контракти, відкриває за потребою рахунки в банківських установах;

- розпоряджається коштами і майном Організації відповідно до рішень Загальних зборів та Ради Організації;

- здійснює представництво Організації у частині повноважень, делегованих Президентом Організації;

- має право підпису фінансових та інших документів Організації у межах своїх повноважень, визначених Президентом Організації;

- контролює повноту та своєчасність сплати членами Організації членських внесків.

7.9. Комісії, групи спеціалістів, робочі групи

7.9.1. Комісії Організації є постійно діючими робочими органами Організації з галузевих питань організації і розвитку самбо. Комісії діють відповідно до Статуту Організації, а також Положення про комісії Організації, затвердженого Радою.

7.9.2. Кількість та персональний склад комісій Організації визначається рішенням Ради Організації.

7.9.3. Рада Організації може власним рішенням створювати нові комісії або ліквідовувати існуючі.

7.9.4. Кожну комісію очолює голова, який працює під керівництвом відповідного Віце-президента, погоджує з ним дати проведення засідань комісії, регулярно звітує про стан справ у комісії, несе відповідальність за роботу комісії.

7.9.5. Голови комісій Організації виконують обов’язки у межах повноважень, встановлених Положенням про комісії Організації, і не можуть передавати свої повноваження іншим особам.

7.9.6. Голови комісій Організації можуть запрошуватись на засідання Ради Організації правом дорадчого голосу під час розгляду питань, які належить до компетенції відповідної комісії.

7.9.7. За необхідністю Рада Організації може створювати тимчасові групи спеціалістів для виконання певних функцій, які потребують спеціальних знань чикваліфікації, та робочі групи – для виконання окремих, обмежених за часом обов’язків, призначати керівників таких груп, і визначати їх завдання.

7.9.8. Порядок роботи, завдання, функції та повноваження відповідної групи спеціалістів або робочої групи визначаються у рішенні Ради Організації про її створення.

7.10. Ревізійна комісія

7.10.1. Контролюючим органом Організації є Ревізійна комісія.

7.10.2. Ревізійна комісія обирається Загальними зборами у складі не менше 3 (трьох) осіб, Голови Ревізійної комісії та членів комісії строком на 4 (чотири) роки.

7.10.3. Засідання Ревізійної комісії проводиться не рідше одного разу на рік. Засідання Ревізійної комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її членів. Рішення Ревізійної комісії на її засіданнях ухвалюються простою більшістю голосів.

7.10.4. Ревізійна комісія в своїй діяльності підзвітна тільки Загальним зборам членів Організації.

7.10.5. Члени Ревізійної комісії не можуть одночасно бути членами Ради Організації.

7.10.6. Ревізійна комісія контролює стан обліку і звітності Організації, здійснює контроль за діяльністю Організації, контроль за виконанням рішень керівних органів Організації.

7.10.7. Для здійснення покладених на неї повноважень Ревізійна комісія має право вимагати від посадових осіб Організації подання їй усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських чи інших документів та особистих пояснень. У разі необхідності має право залучати до роботи незалежних експертів (аудиторів).

7.10.8. Результати перевірки оформлюються висновком. Висновки Ревізійної комісії підписуються всіма членами комісії. Член комісії, який не згодний з висновком, може письмово викласти свою окрему думку, але зобов'язаний підписати висновок.

7.10.9. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам найближчого скликання.

8. МАЙНО ТА КОШТИ ОРГАНІЗАЦІЇ

8.1. Організація може мати у власності кошти та майно, необхідне для здійснення своєї статутної діяльності.

8.2. Організація не має своєю метою отримання прибутку. Кошти та майно не перерозподіляються між членами Організації, а використовуються лише для виконання статутних завдань та цілей передбачених цим Статутом.

8.3. Джерелами формування майна та коштів Організації є:

- майно та кошти, передане засновниками, членами Організації або державою;

- вступні та членські внески членів Організації;

- пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями;

- пасивні доходи;

- надходження від господарської діяльності заснованих Організацією госпрозрахункових підприємств, зареєстрованих в порядку, встановленому чинним законодавством України.

8.4. Кошти Організації використовуються на:

- проведення заходів, пов'язаних з досягненням мети та завдань Організації;

- участь членів Організації в змаганнях, семінарах та інших спортивних заходах;

- адміністративно-господарські потреби Організації;

- оплату праці штатних та тимчасово залучених працівників;

- оренду та придбання необхідного майна, спортивних споруд, інвентарю.

8.5. Члени Організації не володіють правами на її майно, не несуть відповідальності щодо її фінансових зобов'язань. Організація не несе відповідальності щодо фінансових зобов'язань її членів.

8.6. Організація здійснює необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, заснування підприємств у порядку, встановленому законодавством.

8.7. Організація, створені нею установи та організації, ведуть оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструються в державних органах відповідно до чинного законодавства.

8.8. Відповідальність за ведення бухгалтерського обліку та своєчасне надання звітності покладається на Президента та бухгалтера Організації.

9. ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

9.1. Пропозиції про зміни і доповнення до Статуту Організації можуть вносити всі члени Організації. Остаточне рішення з цього питання приймається та затверджується Загальними зборами. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше, ніж 3/4 від кількості числа присутніх на зборах.

9.2. Прийняті зміни і доповнення до Статуту, підлягають обов’язковій державній реєстрації передбаченому чинним законодавством України порядку.

10. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

10.1. Діяльність Організації може бути припинена у зв’язку з реорганізацією або ліквідацією.

10.2. Реорганізація Організації здійснюється за рішенням Загальних зборів. Ліквідація Організації здійснюється за рішенням Загальних зборів або суду у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством.

10.3. У випадку реорганізації усі права та обов’язки переходять до його правонаступників.

10.4. Ліквідація Організації здійснюється ліквідаційною комісією, яка призначається органом, що прийняв рішення про ліквідацію.

10.5. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами Організації. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Організації, здійснює необхідні розрахунки, складає ліквідаційний баланс і надає його органу, призначив ліквідаційну комісію.

10.6. Кошти та інше майно Організації, в тому числі у випадку її ліквідації не можуть перерозподілятися між членами Організації та передаються іншій неприбутковій організації відповідного виду, а у випадках, передбачених діючим законодавством, за рішенням суду спрямовуються в доход держави.

10.7. Організація вважається такою, що припинила свою діяльність з дня внесення про це запису до Єдиного державного реєстру.

11. ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД ТА КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ

ОБЄДНАНЬ ГРОМАДЯН

11.1. Державний контроль за діяльністю Організації здійснюється державними органами у порядку, передбаченому законодавством України.

11.2. Орган, що здійснив легалізацію Організації, здійснює контроль за додержанням Організацією положень статуту.

11.3. Нагляд за виконанням та додержанням законності Організацією здійснюють органи прокуратури.

11.4. Контроль за джерелами та розмірами надходжень, сплатою податків Організацією здійснюють відповідно фінансові органи та органи державної податкової інспекції.

statut fsoo 2

Счётчик гостей

000057912
Cегодня
Вчера
На этой неделе
На прошлой неделе
Этот месяц
Прошлый месяц
Все дни
119
204
119
56374
2255
6380
57912

Ваш IP: 54.163.61.66
2017-12-11 13:28

Наша группа в ВК

Мы в соц сетях

Подписаться на новости

Scroll to top